Adatvédelmi Tájékoztató

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BIOKÉMIA ÉS ORVOSI KÉMIAI INTÉZET OKTATÁSI ALKALMAZÁS TESZTELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSÉRŐL

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Pécsi Tudományegyetem
Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor és Decsi István kancellár

Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet Képviselő: Prof. Dr. Gallyas Ferenc, intézetigazgató
Kapcsolattartó neve: Dr. Veres Balázs, tanszékvezető
Telefonszám: 06 72/536-276 /31674

E-mail cím:
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely László, PhD

Elérhetőség: ; +36 72 501 599 /23321

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS AZOK FORRÁSA

A kezelt adatok köre kiterjed az érintett a Pécsi Tudományegyetem Biokémia és Orvosi Kémiai Intézet (továbbiakban: Intézet) által fejlesztett alkalmazás teszteléséhez kapcsolódó megadott valamennyi személyes adatra, különösen az Ön e-mail címére.

Az adatok forrása az Ön adatszolgáltatása.

Amennyiben a kezelt érintetti adatokban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze a 1. pontban megadott kapcsolattartó személynek.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

3.1. Az Egyetem az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján az alkalmazás hozzáféréséhez való biztosítás céljából kezeli az érintett 2. pontban megjelölt adatait. Az adatszolgáltatás önkéntes, de az adatok, illetve a hozzájárulás hiányában, az Ön számára nem tudunk az alkalmazás használatához hozzáférést biztosítani.

3.2. Az Egyetem az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján az alkalmazás kvalitatív értékelésének mérése céljából kezeli az érintett 2. pontban megjelölt adatait, valamint a kérdőív kitöltése során megadott valamennyi további adatait.

3.3. Az Egyetem az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján az alkalmazással kapcsolatos későbbi tájékoztatás céljából kezeli az érintett e-mail címét.

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásig tart, de a 3.1. és a 3.2. pont esetén legkésőbb 2021. december 31. napjáig, ezt követően az adatok statisztikai célra anonimizálásra kerülnek.

5. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatokhoz csak az Egyetem olyan szervezeti egységének munkatársai férhetnek hozzá, amely szervezeti egységnek a feladatai ellátásához az adatra szüksége van. A munkatársakat a megismert személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

Az Egyetem az alkalmazás működtetése céljából a Tech-O-Bio Bt.-t, Trapp Martin egyéni vállalkozót, Semse World Kft.-t, valamint az Ezux Consulting képviseletében Nagy Artúrt, mint adatfeldolgozókat alkalmazza. Az adatfeldolgozók adatai:

Neve: Tech-O-Bio Bt.
Székhelye: 7673 Kővágószőlős, Cserkúti út 14.

Neve: Trapp Martin Adrián ev.
Székhelye: 7636 Pécs, DERÉK-RÉTI UTCA 8. 2. emelet 8. ajtó Elérhetőségek:

Neve: Semse World Kutató-Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 7624 Pécs, Damjanich utca 18.

Elérhetőségek:

https://semseworld.com/privacy-policy/

Neve: Ezux Consulting Nagy Artúr
Székhelye: 8220 Balatonalmádi, Rozmaring utca 71. Elérhetőségek:

Az Egyetem a minőségbiztosítás felmérés technikai megvalósítása céljából a Google Ireland Limited – et, mint adatfeldolgozót alkalmazza. Az adatfeldolgozó adatai:

Neve: Google Ireland Limited
Székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ireland. Elérhetőségek: +353 1 436 1000

https://privacy.google.com/?hl=en#

Az Egyetem a személyes adatokat más címzett számára nem továbbítja vagy teszi megismerhetővé.

6. ADATBIZTONSÁG

Az Egyetem megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az érintett személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Egyetem alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében.

7. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS GYAKORLÁSUK

7.1. Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni (hozzáférési jog), ideértve különösen azt, hogy az Egyetem tájékoztassa, hogy

 • mely személyes adatait,
 • milyen célból és jogalappal,
 • milyen forrásból gyűjtve kezeli;
 • mennyiatárolástervezettidőtartamavagymelyekazidőtartammeghatározásánakszempontjai;
 • az Egyetem kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; valamint
 • az érintett milyen jogokkal, panasztételi és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik azadatkezelés során.

7.2. Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján (helyesbítéshez való jog).

7.3. Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adatai törlésére (törléshez való jog), ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • jogi kötelezettség teljesítése, vagy közfeladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést.

7.4. Az érintett jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni (korlátozáshoz való jog), ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyetem ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • az Egyetemnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján (hozzájárulás visszavonásának joga). A visszavonást írásban vagy olyan formában kell megtenni, ahogy a hozzájárulást megadta. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.6. Hozzájáruláson alapuló vagy szerződés teljesítése érdekében végzett automatizált (elektronikus) adatkezelés esetén az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni vagy az Egyetemtől kérni az adatokat más adatkezelő részére történő továbbítását (adathordozhatósághoz való jog).

7.7. Az érintett a jogait az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein díjmentesen gyakorolhatja. Az érintetti joggyakorláshoz a legtöbb esetben az érintett azonosítására, míg egyes esetekben (pl. helyesbítéshez való jog gyakorlása) valamely további adat igazolására lehet szükség. Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet az Egyetem legkésőbb egy hónapon belül elbírálja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a meghosszabbításról az érintett 1 hónapon belül tájékoztatást kap.

8. PANASZTÉTEL ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 1. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein teheti meg, illetve az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez () is fordulhat. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, azt a 7622 Pécs Vasvári Pál u. 4. címre, az 1. pontban megjelölt kapcsolattartónak vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címezve teheti meg.

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400, email: , honlap: https://naih.hu) fordulhat.

Az adatvédelmi jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.